ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΔΕ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος και τον βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας με τρόπο που καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Ο τελικός βαθμός πτυχίου (100%) θα υπολογίζεται σε ποσοστό κατά 60% των βαθμολογιών από τα 14 εξεταζόμενα μαθήματα-ενότητες (7 ενότητες του Α’ εξαμήνου σε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού πτυχίου, 6 ενότητες του Β’ εξαμήνου σε ποσοστό 20% και 3 ενότητες του Γ’ εξαμήνου πάλι σε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού πτυχίου) και επιπλέον κατά 40% επί του συνολικού βαθμού του πτυχίου που θα προέρχεται από το βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου όμως θα προσμετράται και η όλη ερευνητική προσπάθεια του μεταπτυχιακού φοιτητή, η ύπαρξη ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από την ΣΕ μετά από πρότασή της και έγκριση αυτής από την Ε.Δ.Ε.