ΕΝΑΡΞΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Oι μεταπτυχιακές σπουδές του ανωτέρω ΔΠΜΣ αρχίζουν κατά κανόνα το εαρινό εξάμηνο. H ακριβής ημερομηνία μετά από πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΣΕ) ορίζεται από την εκάστοτε Ειδική Διοικούσα Επιτροπή (ΕΔΕ) και ανακοινώνεται από τον ΕΥ. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει την έναρξη του ΔΠΜΣ στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου.
H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια), είναι δυνατό, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του ΜΦ και σχετική εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ να μην προσμετράται τμήμα του χρόνου στα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά όρια.