ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών», έχει διαμορφωθεί με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των Βιο-Ιατρικών και Μοριακών επιστημών.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ με 30 ΠΜ και Β΄ εξάμηνο με 30 ΠΜ), στο Γ΄ εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να υλοποιήσει πρακτική άσκηση και στο Δ΄ εξάμηνο εκπονεί διπλωματική εργασία (30 ΠΜ) της οποίας το θέμα δύναται να ορισθεί από το τέλος του Α΄ εξαμήνου σπουδών. Οι γλώσσες διδασκαλίας του προγράμματος θα είναι η αγγλική και η ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, ορίζονται ως εξής:

A/A
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS (Π.Μ.)
ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΒΙΟ-ΪΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Α1

Μοριακή Βιολογία

2

Α’

Α2

Κλινική και Μοριακή Γενετική

2

Α’

Α3

Μοριακή Κυτταρολογία

2

Α’

Α4

Κλινική και Μοριακή Βιοχημεία

2

Α’

Α5

Μοριακή Κυτταρογενετική

2

Α’

Α6

Κλινική Χημεία

2

Α’

Α7

Μοριακή και Κλινική Φαρμακολογία

2

Α’

Α8

Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – Εξωσωματική γονι­μο­ποίηση

2

Α’

Α9

Γενετική μικροβίων, παρασίτων και μυκήτων – Αντιμικροβιακή θεραπεία

2

Α’

Α3

Μοριακή Κυτταρολογία

2

Α’

Α10

Μοριακή και κλινική ιολογία

2

Α’

Α11

Γονιδιωματική και Πρωτεωμική στην προγνωστική Ιατρική

2

Α’

Α12

Βιοτεχνολογία και εφαρμογές της

2

Α’

Α13

Βιοστατιστική – Βιοπληροφορική

2

Α’

Α14

Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας στο εργαστήριο Μηχανισμοί μεταλλαξιγένεσης – καρκινογένεσης

2

Α’

Α15

Πρόγραμμα μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου για τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων Είσοδος στην αγορά εργασίας – Εργασιακές σχέσεις

2

Α’

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30 Π.Μ.

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Β1

Βιο-Ιατρικές εφαρμογές στην υγεία

2

Β’

Β2

Μοριακή προ- και μετα-γεννητική διάγνωση ασθε­νειών – Συμμετρίες και Μοριακή Θερμοδυναμική βιομορίων

4

Β’

Β3

Κυτταρο- και Ιστο-καλλιέργειες – Θρεπτικά υλικά

2

Β’

Β4

Βιοτεχνολογία – DNA – Διαγονιδιακά ζώα

2

Β’

Β5

Βιοηθική στην ιατρική – Κλωνοποίηση κά

2

Β’

Β6

Γονιδιακή θεραπεία και οι βιο-ιατρικές εφαρμογές της

2

Β’

Β7

Ανοσοβιολογία – Ανοσογενετική και ασθένειες

2

Β’

Β8

Ογκολογία – Αντικαρκινική θεραπεία

2

Β’

Β9

Διαγνωστική μοριακή ανοσοϊστοχημεία

2

Β’

Β10

Ανατομική – Ιστολογία

2

Β’

Β11

Επιγενετική – Φαρμακογονιδιωματική

2

Β’

Β12

Βιοιατρικές και Μοριακές Τεχνικές – Τεχνολογία συναφών οργάνων

2

Β’

Β13

Δημιουργία – χρήση ερευνητικής πατέντας Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις μοριακές επιστήμες

2

Β’

Β14

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ερευνητικού πρωτοκόλλου – Ανί­χνευ­ση διεθνούς βιβλιογραφίας – Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών

2

Β’

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30 Π.Μ.

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Γ1

Πρακτική άσκηση και εκπαίδευση:
1) στις διαδικασίες ανάπτυξης-προσαρμογής στις διάφορες διαγνω­στικές ανάγκες,
2) στον ποιοτικό έλεγχο και
3) στην εφαρμογή εργαστηριακών τεχνικών

10
10
10

Γ’

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 30 Π.Μ.

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Δ1

Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

30

Δ’

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30 Π.Μ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

120 Π.Μ.

Α’Β’Γ’Δ’