ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.

Το ύψος των Διδάκτρων ορίζεται στις 4000 ευρώ, και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε τρεις δόσεις, €1.500 με την αποδοχή της φοίτησής τους, € 1.500 κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και 1000€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ΜΦ κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.