ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο τελικός βαθμός πτυχίου (100%) θα υπολογίζεται σε ποσοστό κατά 60% των βαθμολογιών από τα 14 εξεταζόμενα μαθήματα-ενότητες (5 ενότητες του Α’ εξαμήνου σε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού πτυχίου, 5 ενότητες του Β’ εξαμήνου σε ποσοστό 20% και 3 ενότητες του Γ’ εξαμήνου πάλι σε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού πτυχίου) και επιπλέον κατά 40% επί του συνολικού βαθμού του πτυχίου που θα προέρχεται από το βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου όμως θα προσμετράται και η όλη ερευνητική προσπάθεια του μεταπτυχιακού φοιτητή, η ύπαρξη ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από την ΣΕ μετά από πρότασή της και έγκριση αυτής από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ