ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εγγραφές στο μεταπτυχιακό έως 25 ή τέλη Φεβρουαρίου 2022

Αντί πτυχίου μπορεί να υποβληθεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ !

Συμπληρώνεται η παρακάτω Αίτηση Υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους και προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση-υποψηφιοτητας-ΠΜΣ

Μετά την υποστήριξη και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποβάλλονται και τα παρακάτω έγγραφα:

Βεβαίωση βιβλιοθήκης

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ